Veelgestelde vragen

Betalen
* I-Deal. Wanneer u uw order met I-Deal afrekent worden er, bij een orderbedrag vanaf 100 euro geen verzendkosten in rekening gebracht. Tevens zitten hier ook geen administratie of transactie kosten aan verbonden.

* Creditcard. Bij de optie ”betaling via creditcard”, komt er een beveiligde betaalruimte tevoorschijn, waarin u uw creditcard betaling kunt doen. Deze wordt direct verwerkt, waardoor de order, mits voorradig, nog dezelfde dag ons magazijn verlaat. Bij betaling via creditcard wordt er 5 euro transactiekosten in rekening gebracht.

* Overschrijving per bank. Wanneer u deze optie kiest tijdens uw bestelprocedure, dient de betaling vooraf via bijvoorbeeld internetbankieren naar onze rekening te worden overgeschreven. Wanneer wij de betaling binnen hebben, wordt de zending doorgezet naar het magazijn vanwaar deze verzonden wordt. Bij deze methode worden er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Verzenden
* Standaard pakket, met handtekening voor ontvangst. Deze methode wordt gebruikt bij betaling met I-Deal, creditcard of per bankoverschrijving. Verzending is gratis vanaf 50 euro bij betaling met I-Deal. Voor verzending naar het buitenland hanteren wij een tarief van 25 euro.

* Rembours. Het pakket wordt naar u toegezonden met een bijbehorend formulier. Op het moment dat u het pakket in ontvangst neemt, dient u het volledige orderbedrag contant bij de postbode af te rekenen. Bij deze verzendmethode wordt 12 euro in rekening gebracht, dit omdat het bewaren van het contante geld bij TNT een erg dure en diefstalgevoelige handeling is.

Verzending binnen Europa zit automatisch binnen ons systeem geintegreerd. Voor zendingen buiten Europa, kunnen wij u een zeer scherpe prijs bieden. Deze kan echter varieren. Wij adviseren u voor de actuele prijzen telefonisch contact met ons op te nemen (06-42286398 of 06-43424812)
Ruilen & Retourneren

Ruilen
Wanneer u uw bestelling ontvangt en deze is bijvoorbeeld te klein, of de kleur is toch niet helemaal wat u zoekt, is het mogelijk om deze binnen 14 dagen na factuurdatum te ruilen. Neem kontakt met ons op en het wordt in orde gemaakt. Beter een tevreden klant dan een eenmalige klant.

Retourneren
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat een product niet aan uw wensen of eisen voldoet. Wanneer dit het geval is dient u het ontvangen product/producten, binnen 14 dagen na factuurdatum, voldoende gefrankeerd naar ons retour te sturen. Dit kan door het pakket bijvoorbeeld bij een Post NL locatie af te geven, of door dit naar ons toe te zenden met een transporteur naar eigen invulling. Om vertraging te voorkomen adviseren wij u om uw rekeningnummer op de bon die in de doos zat te noteren, en deze mee terug te sturen. Tevens waarderen wij het zeer als u even een kleine opmerking van de rede van de retournering kunt noteren. Voor uw eigen administratie raden wij u aan een kopie te maken van de bon.

Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;

De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering.
4. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Aansprakelijkheid
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.